Cevaplar 3

Yükleniyor...

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (Türkçe)

ANT 105 Antropolojiye Giriş (3.0.3) AKTS 4 Antropolojinin ve temel alt disiplinlerinin tanıtımı, insan evrimi ve biyolojik çeşitliliği ile kültür kavramı ve başlıca kültürel öğelerin değerlendirilmesi

BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı (0.2.1) AKTS 2 Bilgi Teknolojisi kavramı, bilgisayarı kullanmak ve dosyaları yönetmek, kelime İşlemci, hesap çizelgesi, veri tabanları, sunum, bilgi ve iletişim.

BES 103 Beslenme Bilimlerinde Temel İlkeler-I (1.0.1) AKTS 3 Beslenme bilimleri ile ilgili İngilizce terim ve kavramların güncel ve akademik çalışmalarda kullanımı.

BES 104 Beslenme Bilimlerinde Temel İlkeler-II (1.0.1) AKTS 3 Beslenme bilimleri ile ilgili İngilizce terim ve kavramların güncel ve akademik çalışmalarda kullanımı.

BES 105 Mesleki Oryantasyon (1.0.1) AKTS 1 Beslenme ve Diyetetik Bölümünün ve Anabilim dallarının tanıtımı, mesleki etik ve deontoloji kavramları, ders programları, öğrenci sorumlulukları ve yönetmelikler ile diyetisyenlik mesleği, iyi meslek uygulamaları, meslek örgütleri, mesleğin tarihi ve mesleki kaynaklara ulaşım gibi konuları içerir.

BES 107 Beslenme Antropolojisi (1.0.1) AKTS 3 Beslenmeyi etkileyen antropolojik etmenler, İnsan diyetinin orijini ve temel özellikleri, Tarihsel süreçte beslenme alışkanlıklarında oluşan değişiklikler.

BES 108 Demografik Yapı ve Sağlık (2.0.2) AKTS 2 Demografiye giriş, Tanımlar, Veri kaynakları, Yöntemler, Nüfus büyüklüğü, yapısı ve kompozisyonu, Doğurganlık, doğurganlığı etkileyen faktörler, Ölümlülük, Göç, Kentleşme, Ana-çocuk sağlığı, Beslenme ve antropometrik göstergeler. Nüfus, beslenme ve sağlık arasındaki ilişki

BES 185 Beslenme İlkeleri-I (2.0.2) AKTS 3 Karbonhidratların, proteinlerin ve lipitlerin sağlıklı beslenmedeki önemi, kimyasal yapısı, özellikleri, sınıflandırılması, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım önerileri, aşırı alım durumu. Bireysel besin tüketim kayıtları ve fiziksel aktivite kayıt yöntemleri.

BES 186 Beslenme İlkeleri Pratik-I (0.3.1) AKTS 3 Besinlerin enerji, karbonhidrat, protein ve yağ içerikleri, uygun hazırlama ve pişirme yöntemlerini öğretmek ve bazı temel ve geleneksel yemek tarifelerinin beslenme ilkeleri çerçevesinde uygulanması

BES 187 Beslenme İlkeleri-II (2.0.2) AKTS 3 Vitamin ve minerallerin sağlıklı beslenmedeki önemi, yapısı, özellikleri, sınıflandırması, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım önerileri, yetersizliği, aşırı alım ve toksisiteleri.

BES 188 Beslenme İlkeleri Pratik-II (0.3.1) AKTS 3 Besinlerin vitamin ve mineral içeriklerini, uygun hazırlama ve pişirme yöntemlerini öğretmek, bazı temel ve geleneksel yemek tarifelerinin beslenme ilkeleri çerçevesinde uygulanması

BES 115 Türk Mutfak Kültürü (1.0.1) AKTS 3 Türk Mutfağının kültürel ve tarihsel gelişimi, Türk Mutfağına özgü ulusal ve bölgesel yiyecekiçecekler, hazırlama-pişirme yöntemleri, işleme- saklama yöntemleri ve kullanılan araç gereçler, bölgelere/yörelere göre mutfakların tanınması, özel gün ve etkinliklerde Türk Mutfağı uygulamaları.

BES 117 Dünyada Su ve Besin Kaynakları (1.0.1) AKTS 3 Dünyada açlık, su ve besin kaynakları, Sürdürebilir besin ve su kaynakları tanımı, ekosistemler ve biyoçeşitlilik, Toprak kirliliği-tarım, Güvenilir tarım besin kaynakları, Genetik modifiye besinler, Su kirliliği güvenilir içme suyu, güvenilir su, Su kirliliği- balıkçılık, Hava kirliliği ve güvenilir su ve besin kaynakları, Hayvancılık ve güvenilir besin ve su kaynakları, Mevsim değişiklikleri, su ve besin kaynaklarına etkisi, Güvenilir besin ve su kaynakları sağlama, Dünyada ve ülkemizde geliştirilen plan ve politikalar

BES 120 Sağlıklı Besin Seçimi (1.0.1) AKTS 3 Yeterli ve dengeli beslenmede besin seçiminin önemi, Besin seçimini etkileyen biyolojik etmenler (açlık, iştah, lezzet vb.) iştah mekanizması ve besin seçimi, İnsanların tat algıları ve besin seçimi (şekerli, tuzlu, ekşi ve acı tatları- besin seçimi), genetik tat markerleri, Besin seçimini etkileyen ekonomik etmenler (maliyet, fiyat, besine ulaşılabilirlik vb.), Besin seçimini etkileyen fiziksel etmenler (ulaşılabilirlik, eğitim, yemek pişirme bilgisi becerisi ve zaman vb.), Besin seçimini etkileyen sosyal etmenler (kültür, aile, arkadaşlar ve öğün düzeni vb.), Besin seçimini etkileyen psikolojik etmenler (duygu durum, stres ve suçluluk vb.), Besin neofibisi, Beslenme ve yaşam tarzı değişikliklerini engelleyen etmenler, yeni besin seçimi öğrenmeyi etkileyen etmenler, Besin seçiminde besin etiketleri ve besin ögesi örüntü profilleri, Çocuklukta besin seçimi, Obezitede besin seçimi ve lezzet, Besin seçimi ve yeme bozuklukları.

EKO 115 Genel İktisat (3.0.3) AKTS 4 Bu ders, ekonominin her biriminin (hanehalkı, firmalar ve devlet) kararlarını ve davranışlarını analiz eden mikroekonomi dalının temel ilkelerini ve milli gelir seviyesinin, fiyatların ve iş gücünün belirleyicileri üzerinde durarak öğrencilere temel makroekonomik kavramları açıklama amacını taşır. İLT 100 İletişim (3.0.3)AKTS 4 Teorik tartışmalar ve pratiğe ilişkin örnekler üzerine kurulan derste, medya iletişiminin tarihi, dil, görüntü ve iletişim bağlantısı, medya metinlerinin tanımlayıcı, kurucu unsurları, bunların neye göre ayrıştırılması gerektiği hakkında bilgiler aktarılacaktır

ING 127 Temel İngilizce I (2.2.3) AKTS 3 Bu ders temel düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içer.

ING 128 Temel İngilizce II (2.2.3) AKTS 3 Bu ders temel düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içer.

KİM 133 Temel Kimya I (3.0.3) AKTS 3 Maddenin özellikleri ve ölçümü, atomlar ve atom kuramı, kimyasal bileşikler, kimyasal tepkimeler, sulu çözelti tepkimelerine giriş, gazlar, atomun elektron yapısı, periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri, kimyasal bağ, bağ teorileri.

KİM 134 Temel Kimya II (3.0.3) AKTS 3 Kimyasal kinetik, kimyasal dengenin ilkeleri, asitler ve bazlar, asit-baz dengeleri – ek konular, organik kimyaya giriş: Doymuş hidrokarbonlar, organik reaksiyonlar ve fonksiyonel gruplar, alkoller, eterler, aldehit ve ketonlar, karboksilik asitler, esterler, aminler ve amidler.

KİM 137 Temel Kimya Lab I (0.3.1) AKTS 2 Laboratuvar tanıtımı ve deneysel çalışmalar hakkında ön bilgi, bir metalin özgül ısısının saptanması, uçucu bir sıvının molekül ağırlığının saptanması, çözelti hazırlanması, pH, kuvvetli asit kuvvetli baz titrasyonu, peynirde tuz tayini, meyve suyunda C vitamini tayini, sütte laktik asit tayini.

KİM 138 Temel Kimya Lab II (0.3.1) AKTS 2 Laboratuvar tanıtımı ve deneysel çalışmalar hakkında ön bilgi, derişimin tepkime hızına etkisi, sıcaklığın tepkime hızına etkisi, kimyasal denge, tampon çözeltilerin hazırlanması, sabun yapımı, organik fonksiyonel grup analizi, alkollerin yükseltgenmesi, alkollerin yükseltgenmesi, aspirin yapımı.

MAT 117 Temel Matematik (3.0.3) AKTS 3 Önermeler, Kümeler, Bağıntılar, Fonksiyonlar, Permütasyon, Kombinasyon, Binom açılımları, Matrisler, Determinantlar, Doğrusal Denklem sistemleri MEB 102 Tıbbi Biyoloji ve Genetik (3.0.3) AKTS 3 Canlılar sistemi, biyomoleküller, hücre yapı ve fonksiyonları, enerji metabolizması, genetik materyalin niteliği, DNA paketlenmesi ve kromozomun yapısı, RNA yapı, sentez ve fonksiyonu, genetik kod ve protein sentezi, kalıtımın temel prensipleri ve insanda tek gen hastalıklarında Mendel kalıtımı, hücre döngüsü ve hücre bölünmesi, mutasyon, beslenme ile ilgili genler ve biyoteknolojik ürünlerin önemi.

PSİ 108 Temel Psikoloji (2.0.2) AKTS 4 Bu ders, psikolojinin tarihi, tanımı ve temel bilim çalışması yapan alt dallarının ilgi alanları ve yaklaşımlarını içerir.

SOS 103 Toplum Bilim (2.0.2) AKTS 4 Sosyolojinin temel kavram ve kuramlarını, Sosyolojinin öncülerinin, kurucularının görüşlerini ve yöntemini, Küreselleşme sürecinde ortaya çıkan toplumsal değişmeleri, Toplumsal sınıf, statü ve toplumsal hareketliliği, Risk Toplumu, Tüketim Toplumu, Ağ toplumu, Gözetim Toplumu ve Toplumsal kontrol mekanizmalarını kapsar.

TKD 103 Türk Dili I (2.0.2) AKTS 2 Cümle bilgisi, anlatım bozuklukları, yazılı ve sözlü anlatım.

TKD 104 Türk Dili II (2.0.2) AKTS 2 Cümle bilgisi, anlatım bozuklukları, yazılı ve sözlü anlatım. AİT

203 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2.0.2) AKTS 2 Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu çağdaş ulus-devletler seviyesinde değerlendirip, ulus-devleti tanımlayan değerler sistemi içinde sui generis özellikler taşıyan Türk Devrimi tecrübesini (Kronolojik bir hatta: Türk emperyal geçmişinin klasik ve klasik sonrası, geç 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl, 1908 Devrimi, 1914-1918, 1918-1922 ve 1923-60 kesitlerinin ele alınması), modern Türk ulus-devletinin, devlet ve toplumsal yeniden yapılanması çerçevesinde ele alınıp bütüncül olarak Türk siyasî ve toplumsal sisteminin değişmesinin aşamaları, bu çeşitli seviyelerde ve çeşitli boyutlarıyla biçimlenen ve hayata geçirilen siyasî, toplumsal, ekonomik ve kültürel değişme olgusunun (transformation) iç ve dış siyasî olaylarının analizi, tüm aktörlerinin düşünce ve faaliyetlerinin analizi, bu tarihsel süreçlerin (modern Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşu süreçleri) günümüz çağdaş Türk toplumunun ve siyasetinin problemlerinin çözümünde de referans ve karşılaştırma alanı olarak değerlendirilmesi, Türk toplumsal ve siyasî değişiminin tarihsel dinamizmi üzerine düşünmenin önemini bu içerikte kavranması.

AİT 204 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2.0.2) AKTS 2 Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu çağdaş ulus-devletler seviyesinde değerlendirip, ulus-devleti tanımlayan değerler sistemi içinde sui generis özellikler taşıyan Türk Devrimi tecrübesini( Kronolojik bir hatta: Türk emperyal geçmişinin klasik ve klasik sonrası, geç 18. Yüzyıl ve 19. Yüzyıl, 1908 Devrimi, 1914-1918, 1918-1922 ve 1923-60 kesitlerinin ele alınması), modern Türk ulus-devletinin, devlet ve toplumsal yeniden yapılanması çerçevesinde ele alınıp bütüncül olarak Türk siyasi ve toplumsal sisteminin değişmesinin aşamaları, bu çeşitli seviyelerde ve çeşitli boyutlarıyla biçimlenen ve hayata geçirilen siyasi, toplumsal, ekonomik ve kültürel değişme olgusunun (transformation) iç ve dış siyasi olaylarının analizi, tüm aktörlerin düşünce ve faaliyetlerinin analizi, bu tarihsel süreçlerin (modern Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş süreçleri) günümüz çağdaş Türk toplumunun ve siyasetinin problemlerinin çözümünde de referans ve karşılaştırma alanı olarak değerlendirilmesi, Türk toplumsal ve siyasi değişiminin tarihsel dinamizmi üzerine düşünmenin önemini bu içerikte kavranması.

ANA 211 Anatomi (2.0.2) AKTS 2 Genel insan anatomisinin sistematik ve işlevsel olarak teorik derslerle verilmesi, anatomi atlasları üzerinden görerek çalışılması.

ANA 212 Anatomi (2.0.2) AKTS 2 Genel insan anatomisinin sistematik ve işlevsel olarak teorik derslerle verilmesi, anatomi atlasları üzerinden görerek çalışılması.

BES 200 Sağlığın Geliştirilmesi (1.0.1) AKTS 3 Sağlık ve sağlığın geliştirilmesi ile ilgili temel kavramlar, sağlığı etkileyen faktörler, beslenmenin önemi ve diyetisyenin rolü, sağlığın geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar ve ülke politikaları.

BES 201 Beslenmeye Giriş-I (1.0.1) AKTS 3 Besinler ve temel besin grupları ile ilgili tanımlar, önemi ve değişik yiyeceklerin besin değerleri.

BES 202 Beslenmeye Giriş-II (1.0.1) AKTS 3 Besinler ve temel besin grupları ile ilgili tanımlar, önemi ve değişik yiyeceklerin besin değerleri.

BES 203 İşçi Beslenmesi (1.0.1) AKTS 3 İş sağlığı ve güvenliği, meslek gruplarına göre enerji ve besin ögesi ihtiyaçları, iş yeri ve iş dışında işçilerin beslenme ilkeleri ve uygulamaları, meslek gruplarına göre menü hazırlama ilkeleri.

BES 204 Yaşlılıkta Beslenme (1.0.1) AKTS 3 Yaşlılıkta besin tüketimini etkileyen faktörler, beslenmenin önemi, besin ve besin ögesi gereksinimleri, beslenme durumunun değerlendirilmesi, yaşlıda beslenme yetersizliği hastalıkları, beslenme durumunun değerlendirilmesi ve yaşlı sağlığının korunması, iyileştirilme ve geliştirilmesi için sağlıklı beslenme önerileri.

BES 205Standart Yemek Tarifeleri Geliştirme (1.2.2) AKTS 4 Standart yemek tarifeleri ve önemi, Standart yemek tarife geliştirme aşamaları, standart gramajlar, duyusal değerlendirme.

BES 206 Besin Toksikolojisi (1.0.1) AKTS 3 Besinlerde toksik etki oluşturabilecek doğal bileşikler, kimyasal kirleticiler ve insan sağlığı üzerine etkileri, Türkiye’de ve Dünya’da besin toksikolojisi ile ilgili yasal düzenlemelerdir.

BES 207 Besin Tüketim Durumunun Değerlendirilmesinde Temel Yaklaşımlar (1.0.1) AKTS 3 Besin tüketim kayıtlarının alınmasının önemi, farklı besin tüketim kayıt yöntemleri ve bu yöntemlerin güçlü-zayıf yönleri, kayıt almada kullanılan yeni teknolojiler, farklı yaş gruplarına uygun besin tüketim kayıtları, besin tüketim verilerinden enerji ve besin ögeleri alımının hesaplanması.

BES 208 Besin-Besin Öğesi Etkileşimi (1.0.1) AKTS 3 Besin öğelerinin biyoyararlılığı, gereksinim ve fonksiyonlarını etkileyen diyet faktörleri ve bunlar arasındaki etkileşimler, nedenleri ve etkenleri.

BES 210 Besin İşleme Yöntemleri (1.0.1) AKTS 3 Besinlerin işlenmesi sürecinde uygulanan yöntemlerin genel ilkelerini ve uygulandıkları besin grubuna özgü olarak ayrıntılarını ele alır; uygulanan yöntemin besinde oluşturduğu değişiklikleri, sağlık üzerine olası etkileri ile birlikte değerlendirir.

BES 216 Egzersiz ve Beslenme (1.0.1) AKTS 3 Sağlıklı yaşamın temeli olan düzenli egzersizin önemi, fiziksel uygunluk ve beslenme, çocuklar ve yetişkinlerde fiziksel aktivitenin artırılmasına yönelik uygulamalar, yetişkinler egzersiz sağlık ve beslenme ilişkisi, egzersizin hastalıklarla ilişkisi, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarındaki egzersizler, sağlığın geliştirilmesinde egzersiz önerileri.

BES 217 Spor Beslenmesi (1.0.1) AKTS 3 Egzersiz, beslenme ve sağlık etkileşimi, sporcuların enerji ve makro besin öğeleri, sporcuların mikro besin öğeleri, antrenman / müsabaka öncesi, sırası ve sonrası beslenme özellikleri, sıvı tüketiminin önemi, ergojenik yardım, vücut kompozisyonu ve ağırlık kontrolü, farklı koşullarda egzersizde beslenme özellikleri.

BES 220 Anne ve Çocuk Beslenmesi (2.1.2) AKTS 2 Dünyada ve Türkiye’de anne ve çocuk beslenmesinin önemi, gebelik ve laktasyonda oluşan fizyolojik değişiklikler, problemler ve beslenme gereksinmeleri, beslenme ve mental gelişim, 0-1 yaş bebek beslenmesi, anne sütü, tamamlayıcı beslenme ve bebek formülaları, 1-3 yaş grubu çocukların (toddler) ve 3-5 yaş grubu çocukların (okul öncesi/kreş) özellikleri, enerji ve besin ögesi gereksinimleri, 6-12 yaş grubu çocukların (okul çağı) özellikleri, enerji ve besin ögesi gereksinimleri, adolesan dönemi özellikleri, enerji ve besin ögesi gereksinimleri, çocuk ve adolesanların beslenme ile ilgili sorunları ve çözümleri çocukluk çağı obezitesi ve yeme davranışı bozukluklarında diyet tedavisi.

BES 221 Beslenme Biyokimyası I (3.0.3) AKTS 4 Karbonhidrat, lipit ve protein metabolizması, hormon ve enzim fonksiyonları, nükleik asit metabolizması, metabolik regülasyon ve entegrasyon

BES 222 Beslenme Biyokimyası II (3.0.3) AKTS 4 Yağda ve suda çözünen vitaminler, vitamin benzeri maddeler, mineraller, su ve elektrolitler, tokluk ve açlıkta metabolizma.

BES 250 Beslenme Kimyası ve Analizleri-I (2.0.2) AKTS 3 Çözeltiler ve kolloid sistemler, karbonhidrat, protein ve yağların yapısı, sınıflandırılması, kimyasal özellikleri, enzimlerin yapısı, sınıflandırılması, enzim aktivitesini etkileyen etmenler, besinlerde bulunuşları ve besin sanayiinde kullanım alanları, pigmentler ile tat ve koku ögelerinin özellikleri ve işlevleri.

BES 251 Beslenme Kimyası ve Analizleri Uygulamaları-I (0.3.1) AKTS 3 Laboratuvar ve deneysel çalışmalar hakkında ön bilgi, çözeltiler ve koloidal sistemlerde emülsiyon, süspansiyon ve jelatinizasyon karbonhidrat, protein ve yağların verdikleri kimyasal tepkimeler, kalitatif ve kantitatif yöntemlerle değerlendirilmesi, enzim aktivitesini etkileyen etmenler, pigmentler ile tat ve koku ögelerinin aranması ve verdikleri kimyasal tepkimeler

BES 252 Beslenme Kimyası ve Analizleri-II (2.0.2) AKTS 3 Besin kalitesi ve besin kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılan sübjektif ve objektif yöntemler, Süt ve süt ürünleri, et ve ürünleri, yumurta, sebze ve meyveler, tahıllar, çay, kahve vb. yiyecek ve içeceklerin bileşimleri, fonksiyonel ve yapısal özellikleri, biyoaktif besin bileşenleri ve fonksiyonel besinler, genetiği değiştirilmiş besinler.

BES 253 Beslenme Kimyası ve Analizleri Uygulamaları-II (0.3.1) AKTS 3 Besin kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılan subjektif ve objektif yöntemlere yönelik panel uygulaması, süte ısı, asit ve enzim uygulamalarının etkisi, peynir yapımı, et proteinlerinden jel ve fom oluşumu ile etkileyen etmenlerin değerlendirilmesi, yumurta proteinlerinden jel ve fom oluşumu ile etkileyen etmenlerin değerlendirilmesi, tahıllarda gluten oluşumu ve etkileyen etmenlerin değerlendirilmesi, fonksiyonel besinler, pre-,pro-,sinbiyotikler, çay, kahve, kakao, kükürtlü bileşikler ve genetiği değiştirilmiş besinler konularına ilişkin güncel yayınların tartışılması.

BES 248 Beslenme Ekolojisi (1.0.1) AKTS 3 Çevresel ve sosyo-ekonomik faktörlerin etkisi ile beslenme alışkanlıklarında oluşan değişimler, farklı ülkelerin mutfakları ve beslenme alışkanlıkları.

BİS 201 Bilgisayar Bilimi (3.0.3) AKTS 5 Kelime işlemci, elektronik tablolama ve sunu hazırlama programlarının kullanımı

FZY 211 Fizyoloji (2.0.2) AKTS 2 Vücut hücre, doku, organ ve sistemlerin fizyolojisinin anlatılması.

FZY 212 Fizyoloji (2.0.2) AKTS 2 Vücut hücre, doku, organ ve sistemlerin fizyolojisinin anlatılması.

ING 237 Temel İngilizce III (3.0.3) AKTS 3 Bu ders orta düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir.

ING 238 Temel İngilizce IV (3.0.3) AKTS 3 Bu ders orta düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir.

MİK 203 Genel Mikrobiyoloji (2.2.3) AKTS 5 Temel mikrobiyoloji ve temel immünoloji.

MİK 222 Besin Mikrobiyolojisi (2.2.3) AKTS 4 Mikroorganizmaların yaşaması ve ölümü, biyogüvenlik, Et, Kümes hayvanları ve deniz ürünlerinde bozulma, Süt ve süt ürünlerinde bozulma, Sebze ve meyvelerde bozulma, fındıklar ve tahıllarda bozulma, Besin kaynaklı patojen bakteriler, Toksijenik mantarlar, Besin kaynaklı hastalıkların epidemiyolojisi, Besin kaynaklı viral patojenler ve prionlar, Besin ve su kaynaklı parazitler, Besin mikrobiyolojisinde ileri teknikler

BES 301 Diyetetik-I (1.0.1) AKTS 3 Beslenme Bakım Süreci ile ilgili terminoloji, beslenme Durumunun Değerlendirilmesi ile ilgili terminoloji, beslenme Tanısının Konulması ile ilgili terminoloji, beslenme Müdahalesi ile ilgili terminoloji, beslenme izlemi ve değerlendirme ile ilgili terminoloji, seçilen iki hastalık (diyabet ve kanser vb.) ile ilgili İngilizce yapılan kayıtlı derslerin dinlenmesi ve terminolojinin gözden geçirilmesi.

BES 302 Diyetetik-II (1.0.1) AKTS 3 Öğrencilerin ihtiyaçları ve istekleri çerçevesinde diyetetik alanında seçilen İngilizce yayınların okunması ve terminolojinin gözden geçirilmesi, diyetetik alanında seçilen farklı konular ile ilgili kayıtlı İngilizce derslerin dinlenmesi ve terminolojinin gözden geçirilmesi.

BES 305 Beslenme ve Diyetetik Alanına Yönelik Bilgisayar Uygulamaları (1.1.2) AKTS 3 Dünyada ve Türkiye’de Beslenme ile ilgili bilgisayar uygulamaları, araştırma verilerini yorumlamaya yönelik istatistik paket programları (SPSS vb.), araştırma verileri ve durum değerlendirmeye yönelik tablo yapımı, yorumlama ve sunma teknikleri (microsoft office etkin kullanım), büyüme ve gelişmeyi değerlendirmeye yönelik persentil ve Z skor değerleri analiz programları ( WHO-Antro ), enerji ve besin ögeleri tüketim analizine yönelik programlar ( ulusal uluslararası, USDA, BEBİS vb.). BES 306 Besin ve Besin Öğesi ile İlaç Etkileşimi (1.0.1) AKTS 3 Çeşitli ilaç ve ilaç grupları ile besin ve besin ögeleri arasındaki etkileşimler; İlaç tedavisinin beslenme durumuna etkisi; ilaçlar ile karbonhidrat, protein, lipit, vitamin ve mineraller arasındaki etkileşimler.

BES 307 Beslenme Durumu Tarama Testleri (1.0.1) AKTS 3 Beslenme durumu yetersizlikleri, malnutrisyon, beslenme durumu tarama testleri, tarama testlerinin geçerlilik ve güvenilirliği, toplumdaki risk grupları ve bu gruplara uygun beslenme durumu tarama testleri.

BES 308 Beslenme Antropometrisi (1.0.1) AKTS 2 Beslenme antropometrisi, Vücut bileşimi; vücut yağı ve yağsız doku miktarının saptanması, Çocuklarda ve yetişkinlerde kullanılan ölçümler, Vücut ağırlığı, boy uzunluğu, sıklıkla kullanılan uzunluk, çevre, çap ve genişlik, deri kıvrım kalınlığı ölçümleri, Biyoelektrik impedans analizi, Ölçümlerin uygulanması ve değerlendirilmesi.

BES 309 Enerji Harcaması ve Fiziksel Aktivite Düzeyini Saptama Yöntemleri (1.0.1) AKTS 3 Enerji harcaması ve fiziksel aktivite düzeyinin saptanmasında kullanılacak farklı yöntemler, bireylerin durumunu belirlemede kullanılacak en uygun yöntemin belirlenmesi.

BES 310 Gıda Katkı Maddeleri (1.0.1) AKTS 2 Gıda katkı maddelerinin genel özellikleri ve sınıflandırılması, kullanım alanları ve gıda endüstrisinde kullanım amaçları ve yöntemleri, Gıda katkı maddeleri ile ilgili toksikolojik değerlendirmeler ve sağlık üzerine etkileri, Türkiye ve dünyada gıda katkı maddeleri ile ilgili yasal düzenlemelerdir.

BES 350 Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi-I (2.0.2) AKTS 3 Klinikte vaka izlemi, Akut gastroenteritler, malnütrsiyon, laktoz intoleransları-diğer karbonhidrat malabsorpsiyonları, çölyak hastalığı ve diğer protein malabsorpsiyonları, besin alerjileri, çocukluk çağı obezitesi, metabolik sendrom, yeme davranışı bozuklukları, tip 1 diyabet, böbrek hastalıkları ve beslenme tedavileridir.

BES 351 Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi Uygulaması-I (0.3.1) AKTS 2 Klinikte vaka izlemi, akut gastroenteritler, malnütrsiyon, laktoz intoleransları-diğer karbonhidrat malabsorpsiyonları, çölyak hastalığı ve diğer protein malabsorpsiyonları, besin alerjileri, enteralparenteral beslenme, onkolojik hastalıklarda beslenme tedavileridir.

BES 352 Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi-II (2.0.2) AKTS 3 Çocukluk çağı obezitesi, metabolik sendrom, yeme davranışı bozuklukları, tip1 diyabet, böbrek hastalıkları, kalıtsal metabolizma hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, nörolojik hastalıklar ve beslenme tedavileridir.

BES 353 Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi Uygulaması-II (0.3.1) AKTS 2 Çocukluk çağı obezitesi, metabolik sendrom, yeme davranışı bozuklukları, tip1 diyabet, böbrek hastalıkları, kalıtsal metabolizma hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, nörolojik hastalıklar ve beslenme tedavileridir.

BES 313 Toplu Beslenme Hizmetlerinde Kalite Sistemleri (1.1.2) AKTS 3 Kalitenin tanımı ve önemi, gıda güvenliği, kalite sistemleri ve tüketici beklentileri, ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi, HACCP sisteminin tanımı, önemi, tarihçesi, amaçları ve yararları ve HACCP sistemindeki ana tanımlar, Gıda güvenliği ön gereksinim programları, HACCP sistemi ön hazırlık adımları, HACCP sisteminin temel prensipleri ve uygulanması, ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile HACCP sisteminin entegreolarak kurulması, TS EN ISO 22000 ve FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, Gıda güvenliğinde yeni yaklaşımlar.

BES 315 Diyetetik Uygulamalarında İlke ve Sorunlar (1.1.2) AKTS 3 Çocuk mamaları ve kullanım alanları, Prematüre bebek beslenmesi, malabsorpsiyonlar ve beslenme tedavisi, Malnütrisyon ve beslenme tedavisi, Gastroenteritler ve beslenme tedavisi, kalıtsal metabolizma hastalıkları ve beslenme tedavisi, Diabetes mellitus ve beslenme tedavisi, Enteral ve parenteral beslenme, Böbrek hastalıkları ve beslenme tedavisi, Besin alerjileri ve beslenme tedavisi, Yeme davranış bozuklukları ve beslenme tedavisi, Çocukluk çağı şişmanlığı ve beslenme tedavisi, Metabolik sendrom ve beslenme tedavisi, Konjenital kalp hastalıkları ve beslenme tedavisi, Nörolojik hastalıklar ve beslenme tedavisi, Enfeksiyon hastalıkları ve beslenme tedavisi, Onkolojik hastalıklar ve beslenme tedavisi.

BES 316 Çocukluk ve Adolesan Dönemde Beslenme (1.0.1) AKTS 3 Dünyada ve Türkiye’de Çocuk ve Adolesanlarda Beslenmesinin Önemi,1-3 Yaş Grubu Çocukların (toddler) Özellikleri, Enerji ve Besin Ögesi Gereksinimleri, 3-5 Yaş Grubu Çocukların (Okul öncesi/kreş) Özellikleri, Enerji ve Besin Ögesi Gereksinimleri,6-12 Yaş Grubu Çocukların (Okul çağı) Özellikleri, Enerji ve Besin Ögesi Gereksinimleri, Adolesan dönemi Özellikleri, Enerji ve Besin Ögesi Gereksinimleri, Çocukların Beslenme ile ilgili sorunları ve çözümleri, Adolesanların Beslenme ile ilgili sorunları ve çözümleri, Çocukluk Çağı Şişmanlığı, Sorunları ve Diyet Tedavisi.

BES 317 Kanser ve Beslenme (1.0.1) AKTS 3 Kanser, kanser oluşumu, kliniği, tedavisi, kanser hastalarında beslenme uygulamaları, besin, besin öğesi ve besin bileşenlerinin kanser oluşumu ve süreci üzerine etkileri, kanser hastalarında kullanılan beslenme destek ürünleri, besin karsinojenler.

BES 318 Engelli Bireylerde Beslenme (1.0.1) AKTS 3 Engellilik kavramı ve Engellilerin Toplumdaki yeri, Engelli bireylerin yaşadığı sorunlar ve imkansızlıklar, Bedensel ve Zihinsel Engelli birey sağlığı, Bedensel ve zihinsel engelli bireylerde gözlenen beslenme bozuklukları, bedensel ve zihinsel engelli bireylerin beslenme durumunun saptanması, bedensel ve zihinsel engelli bireylerde enerji ve besin ögesi gereksinmeleri, bireye özgü uygun beslenme programlarının geliştirilmesi, özel beslenme yolları.

BES 321 Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması (3.0.3) AKTS 3 Toplum beslenmesi, toplum sağlığı diyetisyeni ve beslenme epidemiyolojisi, Beslenme durumunun saptanması yöntemleri, Antropometrik ölçümler, Klinik belirtiler, Biyokimyasal ve biyofizik yöntemler, Besin tüketim araştırmaları, Sağlık istatistikleri; yaşa özgü mortalite ve morbidite hızları, vb., Beslenme durumunu tarama testleri/araçları, Antropometrik ölçümlerin uygulanması, Bireysel besin tüketim araştırmasının uygulanması, değerlendirilmesi, rapor edilmesi.

BES 322 Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyoloji (3.0.3) AKTS 3 Türkiye’de ve dünyada görülen beslenme sorunları ve epidemiyolojisi, protein-enerji malnutrisyonu, şişmanlık, diyete bağlı kronik hastalıklar, demir yetersizliği anemisi, iyot yetersizliği hastalıkları, diş çürükleri, çinko yetersizliği, raşitizm, osteomalasi, osteoporoz, vitamin yetersizlikleri, folik asit yetersizliği vd. ve epidemiyolojisi, yaşlı beslenmesi, afet durumlarında beslenmenin yönetimi, besin destekleri ve besin zenginleştirme, toplum sağlığında beslenme genomiği, ulusal besin ve beslenme plan ve politikaları.

BES 325 Fonksiyonel Besinler ve Sağlık (1.0.1) AKTS 3 Fonksiyonel besin ve besin bileşeni tanımı, fonksiyonel besin bileşenlerinin sınıflandırılması, fonksiyonel besinler ile ilgili yasal düzenlemeler ve fonksiyonel besinlerin pazardaki yeri.

BES 326 Afet Durumlarında Beslenmenin Yönetimi (1.0.1) AKTS 2 Afet nedir?, Afet öncesi, afet durumunda ve afet sonrası beslenme durumunun yönetiminde besin güvencesi ve güvenliğinin sağlanması, Beslenme durumunun ve sorunların tanımlanması, Yaş, cinsiyet ve fizyolojik durum özelliklerine göre beslenme programları (emzirme, tamamlayıcı besinlerle beslenme, gebelikte beslenme), Toplu beslenme sistemlerinin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi, Uygun eğitim programlarının geliştirilmesinde ve uygulanmasındaki temel ilkeler.

BES 328 Özel Gruplarda Menü Planlama (1.1.2) AKTS 3 Menü planlamanın önemi ve yararları, menü planlamada göz önünde bulundurulması gereken etmenler, menü modeli geliştirme aşamaları ve ilkeleri, kreşlere yönelik menü planlama, işçilere yönelik menü planlama, huzurevlerine yönelik menü planlama, vejeteryan ve beslenmesinde çeşitli özelliklere dikkat eden bireyler için menü planlama, sporcular için menü planlama, diyet menüleri planlama ve her bir özel grup için menü değerlendirmesi.

BES 334 Besin Kontrolü ve Mevzuatı (2.0.2) AKTS 2 Besinlerde kalite kontrolü ve mevzuatı ile ilgili temel kavramlar, Türkiye’de ve Dünya’da besinlerle ilgili yasal düzenlemeler, besin güvenliğini bozan etmenler; sağlık üzerine etkileri ve ilgili yasal düzenlemelerdir.

BES 343 Toplu Beslenme Yapan Kurumlarda Beslenme I (3.0.3) AKTS 3 Toplu beslenme ve önemi, TBS sistem tipleri/ yeni üretim sistemleri, yönetim ve organizasyon, mutfak/yemekhane planlama, TBS’de kullanılan araç gereçler, menü yönetimi ve denetimi, standart yemek tarifeleri ve denetimi, satın alma ve depolama teknikleri, iş güvenliği. BES 344 Toplu Beslenme Yapan Kurumlarda

Beslenme II (3.0.3) AKTS 3 Toplu beslenme sistemlerinde ticari işletmeler ve bu işletmelerde organizasyon/ mutfak personeli, ticari işletmelerde mutfak/restoran planı, geniş çapta hazırlama ve pişirme yöntemleri, servis yöntemleri, hijyen/HACCP, ISO 22000, maliyet kontrolü.

BES 360 Hastalıklarda Diyet Tedavisi-I (2.0.2) AKTS 3 Şişmanlık, Zayıflık, Anoreksia Nervoza, Blumia Nervoza, Diabetes Mellitus, Reaktif Hipoglisemi, KalpDamar Hastalıkları, Hipertansiyon, Gastrointestinal Sistem Hastalıkları, Hareket Sistemi Hastalıkları, Posa ve sağlıkla etkileşimi.

BES 361 Hastalıklarda Diyet Tedavisi Uygulaması-I (0.3.1) AKTS 2 Şişmanlık, Zayıflık, Anoreksia Nervoza, Blumia Nervoza, Diabetes Mellitus, Reaktif Hipoglisemi, KalpDamar Hastalıkları, Hipertansiyon, Gastrointestinal Sistem Hastalıkları, Hareket Sistemi Hastalıkları, Posa ve sağlıkla etkileşimi.

BES 362 Hastalıklarda Diyet Tedavisi-II (2.0.2) AKTS 3 Enfeksiyon, AIDS, Kanser ve Beslenme, Böbrek Hastalıkları ve Beslenme, Karaciğer Hastalıkları ve Beslenme, Yanık, Pre-Postop Beslenme, Test Diyetleri, İlaç-Besin Etkileşimi, Alerji ve Beslenme, Bazı Nörolojik - Psikiyatrik Hastalıklar ve Beslenme, Enteral ve Parenteral Nütrisyon.

BES 363 Hastalıklarda Diyet Tedavisi Uygulaması-II (0.3.1) AKTS 2 Enfeksiyon, AIDS, Kanser ve Beslenme, Böbrek Hastalıkları ve Beslenme, Karaciğer Hastalıkları ve Beslenme, Yanık, Pre-Postop Beslenme, Test Diyetleri, İlaç-Besin Etkileşimi, Alerji ve Beslenme, Bazı Nörolojik - Psikiyatrik Hastalıklar ve Beslenme, Enteral ve Parenteral Nütrisyon

BES 347 Beslenme Eğitimi (2.0.2) AKTS 2 Eğitim tanımı ve prensipleri, eğitim yöntem ve araçları, eğitim yaparken iletişim teknikleri, yetişkin ve çocuk eğitiminin temel özellikleri, davranış değiştirme tedavisi temel ilke ve uygulamaları, eğitim materyalleri hazırlama, anlatım, eğitim modeli örnekleri demonstrasyonu, öğrencilerin eğitimaraçları ve modülü hazırlamaları ve sunmaları, önerilen bir kitabın okunması ve sınıfta tartışılması.

HAS 302 Toplum ve Sağlık (2.0.2) AKTS 2 Halk sağlığına giriş, halk sağlığı kavramı, hastalık ve sağlık, sağlık düzeyini belirleyen ölçütleri, epidemiyolojik araştırma yöntemleri, demografi-nüfus yapısı, sağlık yönetimi, ana sağlığı, aile planlaması, sağlık eğitimi, bağışıklama, çevre sağlığı, iş sağlığı.

İYB 371 İşletme Bilgisi (2.0.2) AKTS 4 İşletme ile ilgili temel bilgilerin ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından aktarılması ve öğrenciyle tartışılması.

BES 401 Uygulamalı Beslenme-I (1.0.1) AKTS 3 Beslenmeyle ilgili İngilizce terimlerin öğretilmesi için İngilizce metinlerin, yapılan yayınların incelenmesi ve tartışılması.

BES 402 Uygulamalı Beslenme-II (1.0.1) AKTS 3 Beslenmeyle ilgili İngilizce terimlerin öğretilmesi için İngilizce metinlerin, yapılan yayınların incelenmesi ve tartışılması

. BES 403 Doğumsal Metabolizma Hastalıklarında Beslenme Tedavisi (1.0.2) AKTS 4 Kalıtsal metabolizma hastalıklarının sınıflandırılması, tanı yöntemleri, görülme sıklığı, komplikasyonları, klinik ve laboratuvar bulgularının yorumlanması, Kalıtsal metabolizma hastalıklarının tıbbi tedavi yöntemleri, Kalıtsal metabolizma hastalıklarının beslenme tedavisi yöntemleri ve besleme tedavisi yöntemlerindeki farklı uygulamalar ve yaklaşımların tartışılması, Kalıtsal metabolizma hastalıkları hakkında olgu çözümü.

BES 404 Beslenme ve Diyetetik Alanında Danışmanlık Hizmeti (1.0.1) AKTS 2 Beslenme ve diyetetik alanında danışmanlık hizmetleri.

BES 405 Diyetetikte Araştırma Planlama (1.0.1) AKTS 3 Klinikte araştırma yöntemleri, Araştırma konusunun seçimi, Biyoistatistik yöntemler, Etik kurul başvurusu, Bilimsel makale yazım kuralları, Poster, özet ve sözlü sunum hazırlama.

BES 406 Beslenme ve Diyetetik Alanında Branşlaşma (1.0.1) AKTS 2 Diyetisyenlik, yüksel lisans ve doktora programları, sertifika ve akreditasyon programları.

BES 407 Besin Güvenliği (1.0.1) AKTS 2 Gıda güvenliği, hijyen ve sanitasyonun tanımı, tüketilen gıdalarda insan sağlığına zarar verebilecek etmenlerin nedenleri, zararları ve önleme yolları, toplu beslenme yapılan kurumlarda gıda güvenliği, hijyen ve sanitasyon, Gıda zehirlenmeleri ve kontrolü, Türkiye’de ve dünyada besin güvenliği ile ilgili uygulamalardır.

BES 408 Beslenme ve Davranış Bozuklukları (1.0.1) AKTS 2 Beslenme ve önemi, Yeme Davranış Bozuklukları Tanımı ve Çeşitleri, Türkiye’de ve Dünya’da Yemek Yeme Bozuklukları, Yeme Davranış Bozuklukları Nedenleri ve Beslenme, Yeme Davranış Bozukluğu Olan Bireylerin Beslenme Durumu ve Tedavisi.

BES 410 Besin Duyarlılığı ve Alerjilerinde Beslenme (1.0.1) AKTS 2 Besin hassasiyetleri ve besin alerjilerinde uygulanan beslenme tedavisi, neden olan besinler, altında yatan mekanizmalar ve korunma yolları.

BES 411 Beslenme ve Diyetetik Alanında Etik (1.0.1) AKTS 2 Etik kavramı ve mevcut teoriler; beslenme ve diyetetik eğitimi ile uygulama alanlarında etik kurallara uygun davranışların önemi; diyetisyenlerin topluma, hasta ve danışanlara, meslektaşlara ve diğer meslek gruplarına karşı sorumlukları ve etiğe uygun olduğu kabul edilen davranışları kapsar.

BES 412 Yetişkinlerde Enteral ve Parenteral Beslenme (1.1.2) AKTS 4 Erişkin hastalıklarda beslenme durumunun saptanması, enteral ve parenteral beslenme yöntemlerini, gereksinmelerini, ürünlerini ve farklı hastalıklardaki uygulamaları öğretmek

BES 414 Pediatride Enteral ve Parenteral Beslenme (1.1.2) AKTS 4 Pediatrik hastaların beslenme durumunun saptanması, Pediatrik hastalarda enteral ve parenteral beslenme yöntemleri, gereksinmeler, ürünlerin öğrenilmesi, Enteral ve parenteral beslenme tedavisi yöntemlerindeki farklı uygulamalar ve yaklaşımların tartışılması, Pediatrik hastalıklarda enteral ve parenteral beslenme uygulamaları.

BES 416 Beslenme ve Genetik (1.0.1) AKTS 2 Temel genetik kavramları, nutrisyonel genomik ve ilişkili kavramlar, diyetin gen ekspresyonuna etkisi, çeşitli hastalıklarının oluşumunun önlenmesi ve/veya tedavisinde gen ve diyet etkileşimleri, nutrisyonel genomik uygulama alanları, diyetisyenlerin konu ile ilgili gereksinimleri ve sorumluluklarını içerir.

BES 425 Beslenme ile İlintili Hastalıkların Biyokimyası (2.0.2) AKTS 5 Diyabet, malnutrisyon, Şişmanlık, Kanser, Yanık, Travma-Stres, Enfeksiyon Hastalıkları ve Sepsis gibi beslenme ile ilintili hastalıklarda normal sağlıklı bireylere göre oluşan biyokimyasal ve metabolik değişiklikler incelenecektir.

BES 421 Proje Planlama İlkeleri (0.2.1) AKTS 1 Besin, beslenme ve diyetetik ile ilintili güncel konularda bireysel araştırmaların planlanması ve yürütülmesi. Öğrencinin danışmanın denetiminde seçtiği konuda tez çalışmasının planlanması, literatür araştırması, amaç ve hipotez, materyal ve yöntem, sonuçlar, tartışma ve referansların belirtilmesi ile rapor halinde sunulmasını süreçlerini içerir.

BES 422 Proje Çalışması (0.3.2) AKTS 5 Besin, beslenme ve diyetetik ile ilintili güncel konularda bireysel araştırmaların planlanması ve yürütülmesi. Öğrencinin danışmanın denetiminde seçtiği konuda tez çalışmasının planlanması, literatür araştırması, amaç ve hipotez, materyal ve yöntem, sonuçlar, tartışma ve referansların belirtilmesi ile rapor halinde sunulmasını süreçlerini içerir.

BES 435 Seminer Hazırlama (0.2.1) AKTS 1 Besin, beslenme ve diyetetik ile ilintili güncel konularda yapılmış araştırmaların seminer sorumlusu öğretim elemanı ile birlikte seçilen bir konuda literatür taranarak incelenmesi ve sunulması.

BES 436 Seminer Sunumu (0.2.1) AKTS 3 Besin, beslenme ve diyetetik ile ilintili güncel konularda yapılmış araştırmaların seminer sorumlusu öğretim elemanı ile birlikte seçilen bir konuda literatür taranarak incelenmesi ve sunulması.

BES 448 Klinik Beslenme Çocuk Stajı (0.14.6) AKTS 7 Çocuk mamaları ve kullanım alanları, prematüre bebek beslenmesi, malabsorpsiyonlar ve beslenme tedavisi, Malnütrisyon ve beslenme tedavisi, Gastroenteritler ve beslenme tedavisi, Kalıtsal metabolizma hastalıkları ve beslenme tedavisi, Diabetes mellitus ve beslenme tedavisi, Enteral ve parenteral beslenme, Böbrek hastalıkları ve beslenme tedavisi, Besin alerjileri ve beslenme tedavisi, Yeme davranış bozuklukları ve beslenme tedavisi, Çocukluk çağı şişmanlığı ve beslenme tedavisi, Metabolik sendrom ve beslenme tedavisi, Konjenital kalp hastalıkları ve beslenme tedavisi, Nörolojik hastalıklar ve beslenme tedavisi, Beslenme yetersizliği hastalıkları ve beslenme tedavisi, Enfeksiyon hastalıkları ve beslenme tedavisi, Onkolojik hastalıklar ve beslenme tedavisi, Fetal beslenme ve kronik hastalıklarla ilişkisi.

BES 449 Klinik Beslenme Erişkin Stajı (0.14.6) AKTS 7 Yetişkin hastane diyetisyenleri ile akademik personel danışmanlığında öğrencilerin yetişkin hastane diyetisyenliğine pratik olarak hazırlanması.

BES 450 Toplu Beslenme Sistemleri Stajı (0.14.6) AKTS 7 Toplu beslenme sistemlerinde yönetici diyetisyenin rolü ve görevleri, Toplu beslenme sistemleri aşamaları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, toplu beslenme sistemlerinde besin güvenliği.

BES 451 H.Ü. Dışı Hastane ve Kurum Stajı (0.14.6) AKTS 7 Kurum ve hastane diyetisyenleri ile akademik personel danışmanlığında öğrencilerin kurum ve hastane diyetisyenliğine pratik olarak hazırlanması.

BES 453 Toplum Sağlığında Beslenme Stajı (0.35.9) AKTS 6 Toplumun beslenme durumunun ve beslenme alışkanlıklarının saptanması, bireyin ve toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlık konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitimi, özel gruplar için beslenme eğitim programlarının/ materyallerinin geliştirilmesi.

BİS 401 Biyoistatistik (3.0.3) AKTS 6 Temel istatistiksel kavramlar, tanımlayıcı istatistikler, kuramsal dağılımlar, örneklem dağılışları, örnekleme yöntemleri, uygun örneklem büyüklüğü, hipotez testleri, korelasyon ve regresyon yöntemleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

KAYNAK:

http://www.bdb.hacettepe.edu.tr/belgeler/Ders_icerikleri.pdf

194 görüntülenme

Beslenme ve diyetetik bölümü mezunları diyetisyen ünvanını alırlar ve tıbbi beslenme tedavisi ağırlıklı olmak üzere ilgili alanlarda yetkili kişi olarak görev yaparlar. Hastanelerde hastalıklara özel beslenme tedavilerini düzenlenmesinde ve takibinde görevlidirler.Toplu beslenme sistemlerinin bulunduğu kurumlarda ise yönetici diyetisyen ya da kurum diyetisyeni olarak görev yapabilirler. Spor salonları ve güzellik merkezleri de diyetisyenin zayıflama diyeti ağırlıklı programlarla insanlara yardımcı oldukları yerlerdendir.Bir diyetisyen devlet hastanelerinde, özel hastanede, spor salonlarında, huzur evlerinde,güzellik merkezlerinde ya da kendi özel kliniğinde çalışma imkanına sahiptir.İş imkanları son yıllarda oldukça azalan bir bölümdür.Devlet diyetisyeni olmak için kpssden 90 puan almak gerekirken mezun fazlalığından dolayı özel yerlerdeki maaşlar da geçim sınırında seyretmektedir.Bölümde geçen sene itibariyle iş bulamayanlar oldukça artmıştır.

11,765 görüntülenme

Beslenme ve diyetetik bölümünü mezunları için çalışma alanı oldukça geniştir. Bu yüzden kişi kendi özelliklerine uygun bir kariyeri tercih edebilir.Örneğin sabırlı,çalışkan ve güler yüzlü olmasıyla öne çıkan bir insan kendi ofisini açmayı tercih edebiliyorken, lider ruhlu bir diyetisyen mutfak yöneticiliğinde mutlu olabilir.Fakat hastanede, spor salonunda, huzurevinde, mutfakta kısaca her yerde iletişim becerileri yüksek bir diyetisyen bir adım öndedir.

2,505 görüntülenme